श्री यमुनाष्टक || Shri Yamunashtakam

श्री यमुनाष्टक || Shri Yamunashtakam

कृपापारावारां तपनतनयां तापशमनीं,

मुरारिप्रेयस्यां भवभयदवां भक्तिवरदाम् ।

वियज्ज्वालोन्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तेः परिदिनं,

सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्  ॥१॥

मधुवनचारिणि भास्करवाहिनि जाह्नविसंगिनि सिन्धुसुते,

मधुरिपुभूषणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशकृते ।

जगदघमोचिनि मानसदायिनि केशवकेलिनिदानगते,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥२॥

अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शैलविदारिणि वेगपरे,

परिजनपालिनि दुष्टनिषूदिनि वाञ्छितकामविलासधरे ।

व्रजपुरवासिजनार्जितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिके,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥३॥

अतिविपदांबुधिमग्नजनं भवतापशताकुलमानसकं,

गतिमतिहीनमशेषभयाकुलमागतपादसरोजयुगम्।

ऋणभयभीतिमनिष्कृतिपातककोटिशतायुतपुञ्जतरं,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥४॥

नवजलदद्युतिकोटिलसत्तनुहेममयाभररञ्जितके,

तडिदवहेलिपदाञ्चलचञ्चलशोभितपीतसुचेलधरे।

मणिमयभूषणचित्रपटासनरञ्जितगञ्जितभानुकरे,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥५॥

शुभपुलिने मुधुमत्तयदूद्भवरासमहोत्सवकेलिभरे,

उच्चकुलाचलराजितमौक्तिकहारमयाभररोदसिके।

नवमणिकोटिकभास्करकञ्चुकशोभिततारकहारयुते,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥६॥

करिवरमौक्तिकनासिकभूषणवातचमत्कृतचञ्चलके,

मुखकमलामलसौरभचञ्चलमत्तमधुव्रतलोचनिके ।

मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामलके,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥७॥

कलरवनूपुरहेममयाचितपादसरोरुहसारुणिके,

धिमिधिमिधिमिधिमितालविनोदितमानसमञ्जुलपादगते ।

तव पदपंकजमाश्रितमानवचित्तसदाखिलतापहरे,

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥८॥

भवोत्तापांभोधौनिपतितजनो दुर्गतियुतो,

यदि स्तौति प्रातः प्रतिदिनमनन्याश्रयतया।

हयाह्रेषैः कामं करकुसुमपुञ्जौ रविसुतां,

सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरितां ॥९॥