सर्प बीज मंत्र || Kaal Beej Mantra

सर्प बीज मंत्र || Kaal Beej Mantra

कालसर्प दोष मंत्र || Kaal Sarp Dosh Mantra

ॐ क्रौं नमो अस्तु सर्पेभ्यो कालसर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा || सर्प मंत्र ||

ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ||

ॐ सर्पेभ्यो नम:

ॐ नव कुलाय विध्महे विषदन्ताय धी माहि तन्नो सर्प प्रचोदयात || कालसर्प दोष मंत्र ||

“ॐ क्लीम आस्तिकम् मुनिराजम नमोनमः” !!