गुरु अष्टोत्तर शतनामावली -Guru Ashtottara Shatanamavali

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली -Guru Ashtottara Shatanamavali

॥ श्रीगुरु अष्टोत्तरशतनामावली ॥ॐ सद्गुरवे नमः ॥

ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॥

ॐ अदम्भिने नमः ॥

ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॥

ॐ अनपेक्षाय नमः ॥

ॐ अनसूयवे नमः ॥

ॐ अनुपमाय नमः ॥

ॐ अभयप्रदात्रे नमः ॥

ॐ अमानिने नमः ॥

ॐ अहिंसामूर्तये नमः ॥

ॐ अहैतुक-दयासिन्धवे नमः ॥

ॐ अहंकार-नाशकाय नमः ॥

ॐ अहंकार-वर्जिताय नमः ॥

ॐ आचार्येन्द्राय नमः ॥

ॐ आत्मसन्तुष्टाय नमः ॥

ॐ आनन्दमूर्तये नमः ॥

ॐ आर्जवयुक्ताय नमः ॥

ॐ उचितवाचे नमः ॥

ॐ उत्साहिने नमः ॥

ॐ उदासीनाय नमः ॥

ॐ उपरताय नमः ॥

ॐ ऐश्वर्ययुक्ताय नमः ॥

ॐ कृतकृत्याय नमः ॥

ॐ क्षमावते नमः ॥

ॐ गुणातीताय नमः ॥

ॐ चारुवाग्विलासाय नमः ॥

ॐ चारुहासाय नमः ॥

ॐ छिन्नसंशयाय नमः ॥

ॐ ज्ञानदात्रे नमः ॥

ॐ ज्ञानयज्ञतत्पराय नमः ॥

ॐ तत्त्वदर्शिने नमः ॥

ॐ तपस्विने नमः ॥

ॐ तापहराय नमः ॥

ॐ तुल्यनिन्दास्तुतये नमः ॥

ॐ तुल्यप्रियाप्रियाय नमः ॥

ॐ तुल्यमानापमानाय नमः ॥

ॐ तेजस्विने नमः ॥

ॐ त्यक्तसर्वपरिग्रहाय नमः ॥

ॐ त्यागिने नमः ॥

ॐ दक्षाय नमः ॥

ॐ दान्ताय नमः ॥

ॐ दृढव्रताय नमः ॥

ॐ दोषवर्जिताय नमः ॥

ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ॥

ॐ धीमते नमः ॥

ॐ धीराय नमः ॥

ॐ नित्यसन्तुष्टाय नमः ॥

ॐ निरहंकाराय नमः ॥

ॐ निराश्रयाय नमः ॥

ॐ निर्भयाय नमः ॥

ॐ निर्मदाय नमः ॥

ॐ निर्ममाय नमः ॥

ॐ निर्मलाय नमः ॥

ॐ निर्मोहाय नमः ॥

ॐ निर्योगक्षेमाय नमः ॥

ॐ निर्लोभाय नमः ॥

ॐ निष्कामाय नमः ॥

ॐ निष्क्रोधाय नमः ॥

ॐ निःसंगाय नमः ॥

ॐ परमसुखदाय नमः ॥

ॐ पण्डिताय नमः ॥

ॐ पूर्णाय नमः ॥

ॐ प्रमाणप्रवर्तकाय नमः ॥

ॐ प्रियभाषिणे नमः ॥

ॐ ब्रह्मकर्मसमाधये नमः ॥

ॐ ब्रह्मात्मनिष्ठाय नमः ॥

ॐ ब्रह्मात्मविदे नमः ॥

ॐ भक्ताय नमः ॥

ॐ भवरोगहराय नमः ॥

ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे नमः ॥

ॐ मंगलकर्त्रे नमः ॥

ॐ मधुरभाषिणे नमः ॥

ॐ महात्मने नमः ॥

ॐ महावाक्योपदेशकर्त्रे नमः ॥

ॐ मितभाषिणे नमः ॥

ॐ मुक्ताय नमः ॥

ॐ मौनिने नमः ॥

ॐ यतचित्ताय नमः ॥

ॐ यतये नमः ॥

ॐ यद्दृच्छालाभसन्तुष्टाय नमः ॥

ॐ युक्ताय नमः ॥

ॐ रागद्वेषवर्जिताय नमः ॥

ॐ विदिताखिलशास्त्राय नमः ॥

ॐ विद्याविनयसम्पन्नाय नमः ॥

ॐ विमत्सराय नमः ॥

ॐ विवेकिने नमः ॥

ॐ विशालहृदयाय नमः ॥

ॐ व्यवसायिने नमः ॥

ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ॥

ॐ शान्ताय नमः ॥

ॐ शुद्धमानसाय नमः ॥

ॐ शिष्यप्रियाय नमः ॥

ॐ श्रद्धावते नमः ॥

ॐ श्रोत्रियाय नमः ॥

ॐ सत्यवाचे नमः ॥

ॐ सदामुदितवदनाय नमः ॥

ॐ समचित्ताय नमः ॥

ॐ समाधिक-वर्जिताय नमः ॥

ॐ समाहितचित्ताय नमः ॥

ॐ सर्वभूतहिताय नमः ॥

ॐ सिद्धाय नमः ॥

ॐ सुलभाय नमः ॥

ॐ सुशीलाय नमः ॥

ॐ सुहृदे नमः ॥

ॐ सूक्ष्मबुद्धये नमः ॥

ॐ संकल्पवर्जिताय नमः ॥

ॐ सम्प्रदायविदे नमः ॥

ॐ स्वतन्त्राय नमः ॥