मंगल अष्टोत्तर शतनामावली -Mangal Ashtottara Shatanamavali

मंगल अष्टोत्तर शतनामावली -Mangal Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ महीसुताय नमः ।

ॐ महाभागाय नमः ।

ॐ मंगळाय नमः ।

ॐ मंगळप्रदाय नमः ।

ॐ महावीराय नमः ।

ॐ महाशूराय नमः ।

ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।

ॐ महारौद्राय नमः ।

ॐ महाभद्राय नमः ।

ॐ माननीयाय नमः ॥ १० ॥

ॐ दयाकराय नमः ।

ॐ मानदाय नमः ।

ॐ अमर्षणाय नमः ।

ॐ क्रूराय नमः ।

ॐ तापपापविवर्जिताय नमः ।

ॐ सुप्रतीपाय नमः ।

ॐ सुताम्राक्षाय नमः ।

ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।

ॐ सुखप्रदाय नमः ।

ॐ वक्रस्तंभादिगमनाय नमः ॥ २० ॥

ॐ वरॆण्याय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ सुखिनॆ नमः ।

ॐ वीरभद्राय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

ॐ विदूरस्थाय नमः ।

ॐ विभावसवॆ नमः ।

ॐ नक्षत्र चक्र संचारिणॆ नमः ।

ॐ क्षत्रपाय नमः ।

ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः ॥ ३० ॥

ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ।

ॐ क्षमायुक्ताय नमः ।

ॐ विचक्षणाय नमः ।

ॐ अक्षीण फलदाय नमः ।

ॐ चक्षुर्गॊचराय नमः ।

ॐ शुभलक्षणाय नमः ।

ॐ वीतरागाय नमः ।

ॐ वीतभयाय नमः ।

ॐ विज्वराय नमः ।

ॐ विश्वकारणाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ नक्षत्रराशिसंचाराय नमः ।

ॐ नानाभयनिकृंतनाय नमः ।

ॐ कमनीयाय नमः ।

ॐ दयासाराय नमः ।

ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः ।

ॐ भयघ्नाय नमः ।

ॐ भव्यफलदाय नमः ।

ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।

ॐ शत्रुहंत्रॆ नमः ।

ॐ शमॊपॆताय नमः ॥ ५० ॥

ॐ शरणागतपॊषणाय नमः ।

ॐ साहसाय नमः ।

ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः ।

ॐ साधवॆ नमः ।

ॐ समरदुर्जयाय नमः ।

ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ शिष्टपूज्याय नमः ।

ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः ।

ॐ दुःखभंजनाय नमः ।

ॐ दुर्धराय नमः ॥ ६० ॥

ॐ हरयॆ नमः ।

ॐ दुःस्वप्नहंत्रॆ नमः ।

ॐ दुर्धर्षाय नमः ।

ॐ दुष्टगर्वविमॊचकाय नमः ।

ॐ भारद्वाजकुलॊद्भवाय नमः ।

ॐ भूसुताय नमः ।

ॐ भव्यभूषणाय नमः ।

ॐ रक्तांबराय नमः ।

ॐ रक्तवपुषॆ नमः ।

ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ॥ ७० ॥

ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

ॐ गदाधारिणॆ नमः ।

ॐ मॆषवाहनाय नमः ।

ॐ मिताशनाय नमः ।

ॐ शक्तिशूलधराय नमः ।

ॐ शक्ताय नमः ।

ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ।

ॐ तार्किकाय नमः ।

ॐ तामसाधाराय नमः ।

ॐ तपस्विनॆ नमः ॥ ८० ॥

ॐ ताम्रलॊचनाय नमः ।

ॐ तप्तकांचनसंकाशाय नमः ।

ॐ रक्तकिंजल्कसन्निभाय नमः ।

ॐ गॊत्राधिदॆवताय नमः ।

ॐ गॊमध्यचराय नमः ।

ॐ गुणविभूषणाय नमः ।

ॐ असृजॆ नमः ।

ॐ अंगारकाय नमः ।

ॐ अवंतीदॆशाधीशाय नमः ।

ॐ जनार्दनाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ सूर्ययाम्यप्रदॆशस्थाय नमः ।

ॐ यौवनाय नमः ।

ॐ याम्यदिग्मुखाय नमः ।

ॐ त्रिकॊणमंडलगताय नमः ।

ॐ त्रिदशाधिप्रसन्नुताय नमः ।

ॐ शुचयॆ नमः ।

ॐ शुचिकराय नमः ।

ॐ शूराय नमः ।

ॐ शुचिवश्याय नमः ।

ॐ शुभावहाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ मॆषवृष्चिकराशीशाय नमः ।

ॐ मॆधाविनॆ नमः ।

ॐ मितभाषिणॆ नमः ।

ॐ सुखप्रदाय नमः ।

ॐ सुरूपाक्षाय नमः ।

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।

ॐ श्रीमतॆ नमः ।

ॐ अंगारकाय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति अंगारकाष्टॊतर शतनामावळि स्तॊत्रं संपूर्णम्‌ ॥

Share this:

  • Twitter
  • Facebook