श्री वामन अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Vamana Ashtottara Shatanamavali

श्री वामन अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Vamana Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ वामनाय नमः ।

ॐ वारिजाताक्षाय नमः ।

ॐ वर्णिने नमः ।

ॐ वासवसोदराय नमः ।

ॐ वासुदेवाय नमः ।

ॐ वावदूकाय नमः ।

ॐ वालखिल्यसमाय नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ वेदवादिने नमः ।

ॐ विद्युदाभाय नमः ।

ॐ वृतदण्डाय नमः ।

ॐ वृषाकपये नमः ।

ॐ वारिवाहसितच्छत्राय नमः ।

ॐ वारिपूर्णकमण्डलवे नमः ।

ॐ वलक्षयज्ञोपवीताय नमः ।

ॐ वरकौपीनधारकाय नमः ।

ॐ विशुद्धमौञ्जीरशनाय नमः ।

ॐ विधृतस्फाटिकस्रजाय नमः ।

ॐ वृतकृष्णाजिनकुशाय नमः ।

ॐ विभूतिच्छन्नविग्रहाय नमः ।

ॐ वरभिक्षापात्रकक्षाय नमः ।

ॐ वारिजारिमुखाय नमः ।

ॐ वशिने नमः ।

ॐ वारिजाङ्घ्रये नमः ।

ॐ वृद्धसेविने नमः ।

ॐ वदनस्मितचन्द्रिकाय नमः ।

ॐ वल्गुभाषिणे नमः ।

ॐ विश्वचित्तधनस्तेयिने नमः ।

ॐ विशिष्टधिये नमः ।

ॐ वसन्तसदृशाय नमः ।

ॐ वह्निशुद्धाङ्गाय नमः ।

ॐ विपुलप्रभाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ वेदमयाय नमः ।

ॐ विद्वदर्धिजनावृताय नमः ।

ॐ वितानपावनाय नमः ।

ॐ विश्वविस्मयाय नमः ।

ॐ विनयान्विताय नमः ।

ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः ।

ॐ वैष्णवर्क्षविभूषणाय नमः ।

ॐ वामाक्षिमदनाय नमः ।

ॐ विद्वन्नयनाम्बुज भास्कराय नमः ।

ॐ वारिजासनगौरीशवयस्याय नमः ।

ॐ वासवप्रियाय नमः ।

ॐ वैरोचनिमखालङ्कृते नमः ।

ॐ वैरोचनिवनीपकाय नमः ।

ॐ वैरोचनियशस्सिन्धुचन्द्रमसे नमः ।

ॐ वैरिबाडबाय नमः ।

ॐ वासवार्थस्वीकृतार्थिभावाय नमः ।

ॐ वासितकैतवाय नमः ।

ॐ वैरोचनिकराम्भोजरससिक्तपदाम्बुजाय नमः ।

ॐ वैरोचनिकराब्धारापूरिताञ्जलिपङ्कजाय नमः ।

ॐ वियत्पतितमन्दाराय नमः ।

ॐ विन्ध्यावलिकृतोत्सवाय नमः ।

ॐ वैषम्यनैर्घृण्यहीनाय नमः ।

ॐ वैरोचनिकृतप्रियाय नमः ।

ॐ विदारितैककाव्याक्षाय नमः ।

ॐ वांछिताज्ङ्घ्रित्रयक्षितये नमः ।

ॐ वैरोचनिमहाभाग्य परिणामाय नमः ।

ॐ विषादहृते नमः ।

ॐ वियद्दुन्दुभिनिर्घृष्टबलिवाक्यप्रहर्षिताय नमः ।

ॐ वैरोचनिमहापुण्याहार्यतुल्यविवर्धनाय नमः ।

ॐ विबुधद्वेषिसन्त्रासतुल्यवृद्धवपुषे नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ विश्वात्मने नमः ।

ॐ विक्रमक्रान्तलोकाय नमः ।

ॐ विबुधरञ्जनाय नमः ।

ॐ वसुधामण्डलव्यापि दिव्यैकचरणाम्बुजाय नमः ।

ॐ विधात्रण्डविनिर्भेदिद्वितीयचरणाम्बुजाय नमः ।

ॐ विग्रहस्थितलोकौघाय नमः ।

ॐ वियद्गङ्गोदयाङ्घ्रिकाय नमः ।

ॐ वरायुधधराय नमः ।

ॐ वन्द्याय नमः ।

ॐ विलसद्भूरिभूषणाय नमः ।

ॐ विष्वक्सेनाद्युपवृताय नमः ।

ॐ विश्वमोहाब्जनिस्स्वनाय नमः ।

ॐ वास्तोष्पत्यादिदिक्पालबाहवे नमः ।

ॐ विधुमयाशयाय नमः ।

ॐ विरोचनाक्षाय नमः ।

ॐ वह्न्यास्याय नमः ।

ॐ विश्वहेत्वर्षिगुह्यकाय नमः ।

ॐ वार्धिकुक्षये नमः ।

ॐ वरिवाहकेशाय नमः ।

ॐ वक्षस्थ्सलेन्दिराय नमः ।

ॐ वायुनासाय नमः ।

ॐ वेदकण्ठाय नमः ।

ॐ वाक्छन्दसे नमः ।

ॐ विधिचेतनाय नमः ।

ॐ वरुणस्थानरसनाय नमः ।

ॐ विग्रहस्थचराचराय नमः ।

ॐ विबुधर्षिगणप्राणाय नमः ।

ॐ विबुधारिकटिस्थलाय नमः ।

ॐ विधिरुद्रादिविनुताय नमः ।

ॐ विरोचनसुतानन्दाय नमः ।

ॐ वारितासुरसन्दोहाय नमः ।

ॐ वार्धिगम्भीरमानसाय नमः ।

ॐ विरोचनपितृस्तोत्र कृतशान्तये नमः ।

ॐ वृषप्रियाय नमः ।

ॐ विन्ध्यावलिप्राणनाध भिक्षादायने नमः ।

ॐ वरप्रदाय नमः ।

ॐ वासवत्राकृतस्वर्गाय नमः ।

ॐ वैरोचनिकृतातलाय नमः ।

ॐ वासवश्रीलतोपघ्नाय नमः ।

ॐ वैरोचनिकृतादराय नमः ।

ॐ विबुधद्रुसुमापाङ्गवारिताश्रितकश्मलाय नमः ।

ॐ वारिवाहोपमाय नमः ।

ॐ वाणीभूषणाय नमः ।

ॐ वाक्पतयेनमः ।