श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ ब्रह्मज्ञायै नम: ।

ॐ ब्रह्मसुखदायै नम: ।

ॐ ब्रह्मण्यायै नम: ।

ॐ ब्रह्मरूपिण्यै नम: ।

ॐ सुमत्यै नम: ।

ॐ सुभगायै नम: ।

ॐ सुन्दायै नम: ।

ॐ प्रयत्यै नम: ।

ॐ नियत्यै नम: ।

ॐ यत्यै नम: ।

ॐ सर्वप्राणस्वरूपायै नम: ।

ॐ सर्वेन्द्रियसुखप्रदायै नम: ।

ॐ संविन्मय्यै नम: ।

ॐ सदाचारायै नम: ।

ॐ सदातुष्टायै नम: ।

ॐ सदानतायै नम: ।

ॐ कौमुद्यै नम: ।

ॐ कुमुदानन्दायै नम: ।

ॐ क्वै नम: ।

ॐ कुत्सिततमोहर्यै नमः ॥

ॐ हृदयार्तिहर्यै नम: ।

ॐ हारशोभिन्यै नम: ।

ॐ हानिवारिण्यै नम: ।

ॐ सम्भाज्यायै नम: ।

ॐ संविभाज्यायै नम: ।

ॐ आज्ञायै नम: ।

ॐ ज्यायस्यै नम: ।

ॐ जनिहारिण्यै नम: ।

ॐ महाक्रोधायै नम: ।

ॐ महातर्षायै नम: ।

ॐ महर्षिजनसेवितायै नम: ।

ॐ कैटभारिप्रियायै नम: ।

ॐ कीर्त्यै नम: ।

ॐ कीर्तितायै नम: ।

ॐ कैतवोज्झितायै नम: ।

ॐ कौमुद्यै नम: ।

ॐ शीतलमनसे नम: ।

ॐ कौसल्यासुतभामिन्यै नम: ।

ॐ कासारनाभ्यै नम: ।

ॐ कस्यै नमः ॥ ४०

ॐ तस्यै नमः नम: ।

ॐ यस्यै नम: ।

ॐ एतस्यै नम: ।

ॐ इयत्ताविवर्जितायै नम: ।

ॐ अन्तिकस्थायै नम: ।

ॐ अतिदूरस्थायै नम: ।

ॐ हृदयस्थायै नम: ।

ॐ अम्बुजस्थितायै नम: ।

ॐ मुनिचित्तस्थितायै नम: ।

ॐ मौनिगम्यायै नम: ।

ॐ मान्धातृपूजितायै नम: ।

ॐ मतिस्थिरीकर्तृकार्यनित्यनिर्वहणोत्सुकायै नम: ।

ॐ महीस्थितायै नम: ।

ॐ मध्यस्थायै नम: ।

ॐ द्युस्थितायै नम: ।

ॐ अधःस्थितायै नम: ।

ॐ ऊर्ध्वगायै नम: ।

ॐ भूत्यै नम: ।

ॐ वीभूत्यै नम: ।

ॐ सुरभ्यै नमः ॥

ॐ सुरसिद्धार्तिहारिण्यै नमः नम: ।

ॐ अतिभोगायै नम: ।

ॐ अतिदानायै नम: ।

ॐ अतिरूपायै नम: ।

ॐ अतिकरुणायै नम: ।

ॐ अतिभासे नम: ।

ॐ विज्वरायै नम: ।

ॐ वियदाभोगायै नम: ।

ॐ वितन्द्रायै नम: ।

ॐ विरहासहायै नम: ।

ॐ शूर्पकारातिजनन्यै नम: ।

ॐ शून्यदोषायै नम: ।

ॐ शुचिप्रियायै नम: ।

ॐ निःस्पृहायै नम: ।

ॐ सस्पृहायै नम: ।

ॐ नीलासपत्न्यै नम: ।

ॐ निधिदायिन्यै नम: ।

ॐ कुम्भस्तन्यै नम: ।

ॐ कुन्दरदायै नम: ।

ॐ कुङ्कुमालेपितायै नमः ॥

ॐ कुजायै नम: ।

ॐ शास्त्रज्ञायै नम: ।

ॐ शास्त्रजनन्यै नम: ।

ॐ शास्त्रज्ञेयायै नम: ।

ॐ शरीरगायै नम: ।

ॐ सत्यभासे नम: ।

ॐ सत्यसङ्कल्पायै नम: ।

ॐ सत्यकामायै नम: ।

ॐ सरोजिन्यै नम: ।

ॐ चन्द्रप्रियायै नम: ।

ॐ चन्द्रगतायै नम: ।

ॐ चन्द्रायै नम: ।

ॐ चन्द्रसहोदर्यै नम: ।

ॐ औदर्यै नम: ।

ॐ औपयिक्यै नम: ।

ॐ प्रीतायै नम: ।

ॐ गीतायै नम: ।

ॐ ओतायै नम: ।

ॐ गिरिस्थितायै नम: ।

ॐ अनन्वितायै नमः ॥

ॐ अमूलायै नम: ।

ॐ आर्तिध्वान्तपुञ्जरविप्रभायै नम: ।

ॐ मङ्गलायै नम: ।

ॐ मङ्गलपरायै नम: ।

ॐ मृग्यायै नम: ।

ॐ मङ्गलदेवतायै नम: ।

ॐ कोमलायै नम: ।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॥

इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।