श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली -- Rishi Ashtottara Shatanamavali

श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली -- Rishi Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ ब्रह्मर्षिभ्यो नमः ।

ॐ वेदविद्भ्यो नमः ।

ॐ तपस्विभ्यो नमः ।

ॐ महात्मभ्यो नमः ।

ॐ मान्येभ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मचर्यरतेभ्यो नमः ।

ॐ सिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ कर्मठेभ्यो नमः ।

ॐ योगिभ्यो नमः ।

ॐ अग्निहोत्रपरायणेभ्यो नमः ।

ॐ सत्यव्रतेभ्यो नमः ।

ॐ धर्मात्मभ्यो नमः ।

ॐ नियताशिभ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मण्येभ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मास्त्रविद्भ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मदण्डधरेभ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मशीर्षविद्भ्यो नमः ।

ॐ गायत्रीसिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ सावित्रीसिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ सरस्वतीसिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ यजमानेभ्यो नमः ।

ॐ याजकेभ्यो नमः ।

ॐ ऋत्विग्भ्यो नमः ।

ॐ अध्वर्युभ्यो नमः ।

ॐ यज्वभ्यो नमः ।

ॐ यज्ञदीक्षितेभ्यो नमः ।

ॐ पूतेभ्यो नमः ।

ॐ पुरातनेभ्यो नमः ।

ॐ सृष्टिकर्तृभ्यो नमः ।

ॐ स्थितिकर्तृभ्यो नमः ।

ॐ लयकर्तृभ्यो नमः ।

ॐ जपकर्तृभ्यो नमः ।

ॐ होतृभ्यो नमः ।

ॐ प्रस्तोतृभ्यो नमः ।

ॐ प्रतिहर्तृभ्यो नमः ।

ॐ उद्गातृभ्यो नमः ।

ॐ धर्मप्रवर्तकेभ्यो नमः ।

ॐ आचारप्रवर्तकेभ्यो नमः ।

ॐ संप्रदायप्रवर्तकेभ्यो नमः ।

ॐ अनुशासितृभ्यो नमः ।

ॐ वेदवेदान्तपारगेभ्यो नमः ।

ॐ वेदाङ्गप्रचारकेभ्यो नमः ।

ॐ लोकशिक्षकेभ्यो नमः ।

ॐ शापानुग्रहशक्तेभ्यो नमः ।

ॐ स्वतन्त्रशक्तेभ्यो नमः ।

ॐ स्वाधीनचित्तेभ्यो नमः ।

ॐ स्वरूपसुखिभ्यो नमः ।

ॐ प्रवृत्तिधर्मपालकेभ्यो नमः ।

ॐ निवृत्तिधर्मदर्शकेभ्यो नमः ।

ॐ भगवत्प्रसादिभ्यो नमः ।

ॐ देवगुरुभ्यो नमः ।

ॐ लोकगुरुभ्यो नमः ।

ॐ सर्ववन्द्येभ्यो नमः ।

ॐ सर्वपूज्येभ्यो नमः ।

ॐ गृहिभ्यो नमः । ५५।

ॐ सूत्रकृद्भ्योनमः ।

ॐ भाष्यकृद्भ्यो नमः ।

ॐ महिमसिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ ज्ञानसिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ निर्दुष्टेभ्यो नमः ।

ॐ शमधनेभ्यो नमः ।

ॐ तपोधनेभ्यो नमः ।

ॐ शापशक्तेभ्यो नमः ।

ॐ मन्त्रमूर्तिभ्यो नमः ।

ॐ अष्टाङ्गयोगिभ्यो नमः ।

ॐ अणिमादिसिद्धेभ्यो नमः ।

ॐ जीवन्मुक्तेभ्यो नमः ।

ॐ शिवपूजारतेभ्यो नमः ।

ॐ व्रतिभ्यो नमः ।

ॐ मुनिमुख्येभ्यो नमः ।

ॐ जितेन्द्रियेभ्यो नमः ।

ॐ शान्तेभ्यो नमः ।

ॐ दान्तेभ्यो नमः ।

ॐ तितिक्षुभ्यो नमः ।

ॐ उपरतेभ्यो नमः ।

ॐ श्रद्धाळुभ्यो नमः ।

ॐ विष्णुभक्तेभ्यो नमः ।

ॐ विवेकिभ्यो नमः ।

ॐ विज्ञेभ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मिष्ठेभ्यो नमः ।

ॐ ब्रह्मनिष्ठेभ्यो नमः ।

ॐ भगवद्भ्यो नमः ।

ॐ भस्मधारिभ्यो नमः ।

ॐ रुद्राक्षधारिभ्यो नमः ।

ॐ स्नायिभ्यो नमः ।

ॐ तीर्थेभ्यो नमः ।

ॐ शुद्धेभ्यो नमः ।

ॐ आस्तिकेभ्यो नमः ।

ॐ विप्रेभ्यो नमः ।

ॐ द्विजेभ्यो नमः ।

ॐ ब्राह्मणेभ्यो नमः ।

ॐ उपवीतिभ्यो नमः ।

ॐ मेधाविभ्यो नमः ।

ॐ पवित्रपाणिभ्यो नमः ।

ॐ संस्कृतेभ्यो नमः ।

ॐ सत्कृतेभ्यो नमः ।

ॐ सुकृतिभ्यो नमः ।

ॐ सुमुखेभ्यो नमः ।

ॐ वल्कलाजिनधारिभ्यो नमः ।

ॐ ब्रसीनिष्ठेभ्यो नमः ।

ॐ जटिलेभ्यो नमः ।

ॐ कमण्डलुधारिभ्यो नमः ।

ॐ सपत्नीकेभ्यो नमः ।

ॐ साङ्गेभ्यो नमः ।

ॐ वेदवेद्येभ्यो नमः ।

ॐ स्मृतिकर्तृभ्यो नमः ।

ॐ मन्त्रकृद्भ्यो नमः ।

ॐ दीनबन्धुभ्यो नमः ।

ॐ श्रीकश्यपादि सर्व महर्षिभ्यो नमः ।

ॐ अरुन्धत्यादि सर्वर्षिपत्नीभ्यो नमः ।