श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Lalita Ashtottara Shatanamavali

श्री ललिता अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Lalita Ashtottara Shatanamavali

श्री कामेश्वर्यै नमः ।

श्री कामशक्त्यै नमः ।

श्री कामदायिन्यै नमः ।

श्री सौभग्यदायिन्यै नमः ।

श्री कामरूपायै नमः ।

श्री कामकलायै नमः ।

श्री कामिन्यै नमः ।

श्री कमलासनायै नमः ।

श्री कमलायै नमः ।

श्री कलनाहीनायै नमः ।

श्री कमनीयायै नमः ।

श्री कलावत्यै नमः ।

श्री पद्यपायै नमः ।

श्री भारत्यै नमः ।

श्री सेव्यायै नमः ।

श्री कल्पिताऽशेषसंस्थित्यै नमः ।

श्री अनुत्तरायै नमः ।

श्री अनघायै नमः ।

श्री अनन्तायै नमः ।

श्री अद्भुतरूपायै नमः ।

श्री अनलोद्भवायै नमः ।

श्री अतिलोकचरित्रायै नमः ।

श्री अतिसुन्दर्यै नमः ।

श्री अतिशुभप्रदायै नमः ।

श्री विश्वायै नमः ।

श्री आद्यायै नमः ।

श्री अतिविस्तारायै नमः ।

श्री अर्चनतुष्टायै नमः ।

श्री अमितप्रभायै नमः ।

श्री एकरूपायै नमः ।

श्री एकवीरप्रियायै नमः ।

श्री एकनाथप्रियायै नमः ।

श्री एकान्तप्रियायै नमः ।

श्री अर्चनप्रीयायै नमः ।

श्री एकायै नमः ।

श्री एकभावतुष्टायै नमः ।

श्री एकरसप्रीयायै नमः ।

श्री एकान्तजनप्रीयायै नमः ।

श्री एधमानप्रभायै नमः ।

श्री वैधभक्तायै नमः ।

श्री पातकनाशिन्यै नमः ।

श्री एलामोदमुखायै नमः ।

श्री नोऽद्रिशक्तायुधायै नमः ।

श्री समस्थित्यै नमः ।

श्री ईहाशून्येप्सितेशादिसेव्येशानायै नमः ।

श्री वराङ्गनायै नमः ।

श्री ईश्वराज्ञापिकेकारभाव्येप्सितफलप्रदायै नमः ।

श्री ईशानेत्यै नमः ।

श्री हरेशैषायै नमः ।

श्री चारुणाक्षीश्वरेश्वर्यै नमः ।

श्री ललितायै नमः ।

श्री ललनारूपायै नमः ।

श्री लयहीनायै नमः ।

श्री लसततनवे नमः ।

श्री लयसर्वायै नमः ।

श्री लयक्षोण्यै नमः ।

श्री लयकर्त्रे नमः ।

श्री लयात्मिकायै नमः ।

श्री लघिमायै नमः ।

श्री लघुमध्याढ्यायै नमः ।

श्री ललमानायै नमः ।

श्री लघुद्रुतायै नमः ।

श्री हयारूढायै नमः ।

श्री हतायै नमः ।

श्री अमित्रायै नमः ।

श्री हरकान्तायै नमः ।

श्री हरिस्तुतायै नमः ।

श्री हयग्रीवेष्टदायै नमः ।

श्री हालाप्रियायै नमः ।

श्री हर्षसमुद्भवायै नमः ।

श्री हर्षणायै नमः ।

श्री हल्लकाभाङ्ग्यै नमः ।

श्री हस्त्यन्तैश्वर्यदायिन्यै नमः ।

श्री हलहस्तार्चितपदायै नमः ।

श्री हविप्रसादिन्यै नमः ।

श्री दानप्रसादिन्यै नमः ।

श्री रामायै नमः ।

श्री रामार्चितायै नमः ।

श्री राज्ञ्यै नमः ।

श्री रम्यायै नमः ।

श्री रवमय्यै नमः ।

श्री रत्यै नमः ।

श्री रक्षिण्यै नमः ।

श्री रमण्यै नमः ।

श्री राकाऽऽदित्यादिमण्डलप्रियायै नमः ।

श्री रक्षिताऽखिललोकेश्यै नमः ।

श्री रक्षोगणनिषूदिन्यै नमः ।

श्री अन्तान्तकारिण्यम्भोजक्रियान्तकभयङ्कर्यै नमः ।

श्री अम्बुरूपायै नमः ।

श्री अम्बुजायै नमः ।

श्री कराम्बुजायै नमः ।

श्री जातवरप्रदायै नमः ।

श्री अन्तःपूजाक्रियान्तःस्थायै नमः ।

श्री अन्तर्ध्यानवचोमय्यै नमः ।

श्री अन्तकाऽरातिवामाङ्कस्थितायै नमः ।

श्री अन्तःसुखरूपिण्यै नमः ।

श्री सर्वज्ञायै नमः ।

श्री सर्वगायै नमः ।

श्री सारायै नमः ।

श्री समायै नमः ।

श्री समसुखायै नमः ।

श्री सत्यै नमः ।

श्री सन्तत्यै नमः ।

श्री सन्ततायै नमः ।

श्री सोमायै नमः ।

श्री सर्वायै नमः ।

श्री सांख्यायै नमः ।

श्री सनातन्यै नमः ।