श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली || Kamala Ashtottara Shatanamavali

श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली ||  Kamala Ashtottara Shatanamavali

 

श्रीमहामायायै नमः ।

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ।

श्रीमहावाण्यै नमः ।

श्रीमहेश्वर्यै नमः ।

श्रीमहादेव्यै नमः ।

श्रीमहारात्र्यै नमः ।

श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः ।

श्रीकालरात्र्यै नमः ।

श्रीकुहवै नमः ।

श्रीपूर्णायै नमः ।

श्री आनन्दायै नमः ।

श्रीआद्यायै नमः ।

श्रीभद्रिकायै नमः ।

श्रीनिशायै नमः ।

श्रीजयायै नमः ।

श्रीरिक्तायै नमः ।

श्रीमहाशक्त्यै नमः ।

श्रीदेवमात्रे नमः ।

श्रीकृशोदर्यै नमः ।

श्रीशच्यै नमः ।

श्रीइन्द्राण्यै नमः ।

श्रीशक्रनुतायै नमः ।

श्रीशङ्करप्रियवल्लभायै नमः ।

श्रीमहावराहजनन्यै नमः ।

श्रीमदनोन्मथिन्यै नमः ।

श्रीमह्यै नमः ।

श्रीवैकुण्ठनाथरमण्यै नमः ।

श्रीविष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ।

श्रीविश्वेश्वर्यै नमः ।

श्रीविश्वमात्रे नमः ।

श्रीवरदायै नमः ।

श्रीअभयदायै नमः ।

श्रीशिवायै नमः ।

श्रीशूलिन्यै नमः ।

श्रीचक्रिण्यै नमः ।

श्रीपद्मायै नमः ।

श्रीपाशिन्यै नमः ।

श्रीशङ्खधारिण्यै नमः ।

श्रीगदिन्यै नमः ।

श्रीमूण्डमालायै नमः ।

श्रीकमलायै नमः ।

श्रीकरुणालयायै नमः ।

श्रीपद्माक्षधारिण्यै नमः ।

श्रीअम्बायै नमः ।

श्रीमहाविष्णुप्रियङ्कर्यै नमः ।

श्रीगोलोकनाथरमण्यै नमः ।

श्रीगोलोकेश्वरपूजितायै नमः ।

श्रीगयायै नमः ।

श्रीगङ्गायै नमः ।

श्रीयमुनायै नमः ।

श्रीगोमत्यै नमः ।

श्रीगरुडासनायै नमः ।

श्रीगण्डक्यै नमः ।

श्रीसरय्वै नमः ।

श्रीताप्यै नमः ।

श्रीरेवायै नमः ।

श्रीपयस्विन्यै नमः ।

श्रीनर्मदायै नमः ।

श्रीकावेर्यै नमः ।

श्रीकोदारस्थलवासिन्यै नमः ।

श्रीकिशोर्यै नमः ।

श्रीकेशवनुतायै नमः ।

श्रीमहेन्द्रपरिवन्दितायै नमः ।

श्रीब्रह्मादिदेवनिर्माणकारिण्यै नमः ।

श्रीदेवपूजितायै नमः ।

श्रीकोटिब्रह्माण्डमध्यस्थायै नमः ।

श्रीकोटिब्रह्माण्डकारिण्यै नमः ।

श्रीश्रुतिरूपायै नमः ।

श्रीश्रुतिकर्य्यै नमः ।

श्रीश्रुतिस्मृतिपरायणायै नमः ।

श्रीइन्दिरायै नमः ।

श्रीसिन्धुतनयायै नमः ।

श्रीमातङ्ग्यै नमः ।

श्रीलोकमातृकायै नमः ।

श्रीत्रिलोकजनन्यै नमः ।

श्रीतन्त्रायै नमः ।

श्रीतन्त्रमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।

श्रीतरुण्यै नमः ।

श्रीतमोहन्त्र्यै नमः ।

श्रीमङ्गलायै नमः ।

श्रीमङ्गलायनायै नमः ।

श्रीमधुकैटभमथिन्यै नमः ।

श्रीशुम्भासुरविनाशिन्यै नमः ।

श्रीनिशुम्भादिहरायै नमः ।

श्रीमात्रे नमः ।

श्रीहरिपूजितायै नमः ।

श्रीशङ्करपूजितायै नमः ।

श्रीसर्वदेवमय्यै नमः ।

श्रीसर्वायै नमः ।

श्रीशरणागतपालिन्यै नमः ।

श्रीशरण्यायै नमः ।

श्रीशम्भुवनितायै नमः ।

श्रीसिन्धुतीरनिवासिन्यै नमः ।

श्रीगन्धार्वगानरसिकायै नमः ।

श्रीगीतायै नमः ।

श्रीगोविन्दवल्लभायै नमः ।

श्रीत्रैलोक्यपालिन्यै नमः ।

श्रीतत्त्वरूपतारुण्यपूरितायै नमः ।

श्रीचन्द्रावल्यै नमः ।

श्रीचन्द्रमुख्यै नमः ।

श्रीचन्द्रिकायै नमः ।

श्रीचन्द्रपूजितायै नमः ।

श्रीचन्द्रायै नमः ।

श्रीशशाङ्कभगिन्यै नमः ।

श्रीगीतवाद्यपरायण्यै नमः ।

श्रीसृष्टिरूपायै नमः ।

श्रीसृष्टिकर्यै नमः ।

श्रीसृष्टिसंहारकारिण्यै नमः ।