माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali

माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali

 

श्रीतारिण्यै नमः ।

श्रीतरलायै नमः ।

श्रीतन्व्यै नमः ।

श्रीतारायै नमः ।

श्रीतरुणवल्लर्यै नमः ।

श्रीतीव्ररूपयै नमः ।

श्रीतर्यै नमः ।

श्रीश्यामायै नमः ।

श्रीतनुक्षीणायै नमः ।

श्रीपयोधरायै नमः ।

श्रीतुरीयायै नमः ।

श्रीतरुणायै नमः ।

श्रीतीव्रायै नमः ।

श्रीतीव्रगमनायै नमः ।

श्रीनीलवाहिन्यै नमः ।

श्रीउग्रतारायै नमः ।

श्रीजयायै नमः ।

श्रीचण्ड्यै नमः ।

श्रीश्रीमदेकजटायै नमः ।

श्रीशिवायै नमः ।

श्रीतरुण्यै नमः ।

श्रीशाम्भव्यै नमः ।

श्रीछिन्नभालायै नमः ।

श्रीभद्रतारिण्यै नमः ।

श्रीउग्रायै नमः ।

श्रीउग्रप्रभायै नमः ।

श्रीनीलायै नमः ।

श्रीकृष्णायै नमः ।

श्रीनीलसरस्वत्यै नमः ।

श्रीद्वितीयायै नमः ।

श्रीशोभिन्यै नमः ।

श्रीनित्यायै नमः ।

श्रीनवीनायै नमः ।

श्रीनित्यनूतनायै नमः ।

श्रीचण्डिकायै नमः ।

श्रीविजयायै नमः ।

श्रीआराध्यायै नमः ।

श्रीदेव्यै नमः ।

श्रीगगनवाहिन्यै नमः ।

श्रीअट्टहास्यायै नमः ।

श्रीकरालास्यायै नमः ।

श्रीचतुरास्यापूजितायै नमः ।

श्रीअदितिपूजितायै नमः ।

श्रीरुद्रायै नमः ।

श्रीरौद्रमय्यै नमः ।

श्रीमूर्त्यै नमः ।

श्रीविशोकायै नमः ।

श्रीशोकनाशिन्यै नमः ।

श्रीशिवपूज्यायै नमः ।

श्रीशिवाराध्यायै नमः ।

श्रीशिवध्येयायै नमः ।

श्रीसनातन्यै नमः ।

श्रीब्रह्मविद्यायै नमः ।

श्रीजगद्धात्र्यै नमः ।

श्रीनिर्गुणायै नमः ।

श्रीगुणपूजितायै नमः ।

श्रीसगुणायै नमः ।

श्रीसगुणाराध्यायै नमः ।

श्रीहरिपूजितायै नमः ।

श्रीइन्द्रपूजितायै नमः ।

श्रीदेवपूजितायै नमः ।

श्रीरक्तप्रियायै नमः ।

श्रीरक्ताक्ष्यै नमः ।

श्रीरुधिरभूषितायै नमः ।

श्रीआसवभूषितायै नमः ।

श्रीबलिप्रियायै नमः ।

श्रीबलिरतायै नमः ।

श्रीदुर्गायै नमः ।

श्रीबलवत्यै नमः ।

श्रीबलायै नमः ।

श्रीबलप्रियायै नमः ।

श्रीबलरतायै नमः ।

श्रीबलरामप्रपूजितायै नमः ।

श्रीअर्द्धकेशायै नमः ।

श्रीईश्वर्यै नमः ।

श्रीकेशायै नमः ।

श्रीकेशवविभूषितायै नमः ।

श्रीईशविभूषितायै नमः ।

श्रीपद्ममालायै नमः ।

श्रीपद्माक्ष्यै नमः ।

श्रीकामाख्यायै नमः ।

श्रीगिरिनन्दिन्यै नमः ।

श्रीदक्षिणायै नमः ।

श्रीदक्षायै नमः ।

श्रीदक्षजायै नमः ।

श्रीदक्षिणेरतायै नमः ।

श्रीवज्रपुष्पप्रियायै नमः ।

श्रीरक्तप्रियायै नमः ।

श्रीकुसुमभूषितायै नमः ।

श्रीमाहेश्वर्यै नमः ।

श्रीमहादेवप्रियायै नमः ।

श्रीपञ्चविभूषितायै नमः ।

श्रीइडायै नमः ।

श्रीपिङ्ग्लायै नमः ।

श्रीसुषुम्णायै नमः ।

श्रीप्राणरूपिण्यै नमः ।

श्रीगान्धार्यै नमः ।

श्रीपञ्चम्यै नमः ।

श्रीपञ्चाननपरिपूजितायै नमः ।

श्रीआदिपरिपूजितायै नमः ।