श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली - Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली - Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । श्री सिद्धिरूपायै नमः । श्री योगिन्यै नमः । श्री भद्रकाल्यै नमः । श्री रमायै नमः । श्री भवान्यै नमः ।

श्री भयप्रीतिदायै नमः । श्री भूतियुक्तायै नमः । श्री भवाराधितायै नमः ।

श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः । श्री जनाधीशमात्रे नमः । श्री धनागारदृष्ट्यै नमः । श्री धनेशार्चितायै नमः ।

श्री धीवरायै नमः । श्री धीवराङ्ग्यै नमः । श्री प्रकृष्टायै नमः । श्री प्रभारूपिण्यै नमः । श्री कामरूपायै नमः । श्री प्रहृष्टायै नमः ।

श्री महाकीर्तिदायै नमः । श्री कर्णनाल्यै नमः । श्री काल्यै नमः । श्री भगाघोररूपायै नमः । श्री भगाङ्ग्यै नमः । श्री भगावाह्यै नमः । श्री भगप्रीतिदायै नमः ।श्री भिमरूपायै नमः । श्री भवानीमहाकौशिक्यै नमः । श्री कोशपूर्णायै नमः । श्री किशोर्यै नमः । श्री किशोरप्रियानन्दईहायै नमः । श्री महाकारणायै नमः । श्री कारणायै नमः । श्री कर्मशीलायै नमः ।

श्री कपाल्यै नमः । श्री प्रसिद्धायै नमः । श्री महासिद्धखण्डायै नमः । श्री मकारप्रियायै नमः । श्री मानरूपायै नमः । श्री महेश्यै नमः । श्री महोल्लासिन्यै नमः । श्री लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः ।

श्री क्षमायै नमः । श्री क्षेमशीलायै नमः । श्री क्षपाकारिण्यै नमः । श्री अक्षयप्रीतिदाभूतियुक्ताभवान्यै नमः । श्री भवाराधिताभूतिसत्यात्मिकायै नमः । श्री प्रभोद्भासितायै नमः ।

श्री भानुभास्वत्करायै नमः । श्री चलत्कुण्डलायै नमः । श्री कामिनीकान्तयुक्तायै नमः । श्री कपालाऽचलायै नमः । श्री कालकोद्धारिण्यै नमः ।

श्री कदम्बप्रियायै नमः । श्री कोटर्यै नमः । श्री कोटदेहायै नमः । श्री क्रमायै नमः । श्री कीर्तिदायै नमः । श्री कर्णरूपायै नमः । श्री काक्ष्म्यै नमः । श्री क्षमाङ्यै नमः ।

श्री क्षयप्रेमरूपायै नमः । श्री क्षपायै नमः । श्री क्षयाक्षायै नमः । श्री क्षयाह्वायै नमः । श्री क्षयप्रान्तरायै नमः ।

श्री क्षवत्कामिन्यै नमः । श्री क्षारिण्यै नमः । श्री क्षीरपूषायै नमः । श्री शिवाङ्ग्यै नमः । श्री शाकम्भर्यै नमः । श्री शाकदेहायै नमः ।

श्री महाशाकयज्ञायै नमः । श्री फलप्राशकायै नमः । श्री शकाह्वाशकाख्याशकायै नमः । श्री शकाक्षान्तरोषायै नमः । श्री सुरोषायै नमः । श्री सुरेखायै नमः । श्री महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः । श्री जयन्तीजयाजाग्रतीयोग्यरूपायै नमः ।

श्री जयाङ्गायै नमः । श्री जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः । श्री जयप्राणरूपायै नमः । श्री जयस्वर्णदेहायै नमः । श्री जयज्वालिन्यै नमः । श्री यामिन्यै नमः । श्री याम्यरूपायै नमः । श्री जगन्मातृरूपायै नमः ।

श्री जगद्रक्षणायै नमः । श्री स्वधावौषडन्तायै नमः । श्री विलम्बाविलम्बायै नमः । श्री षडङ्गायै नमः । श्री महालम्बरूपाऽसिहस्ताऽऽप्दाहारिण्यै नमः । श्री महामङ्गलायै नमः । श्री मङ्गलप्रेमकीर्त्यै नमः । श्री निशुम्भक्षिदायै नमः । श्री शुम्भदर्पत्वहायै नमः । श्री आनन्दबीजादिस्वरूपायै नमः ।

श्री मुक्तिस्वरूपायै नमः । श्री चण्डमुण्डापदायै नमः । श्री मुख्यचण्डायै नमः । श्री प्रचण्डाऽप्रचण्डायै नमः । श्री महाचण्डवेगायै नमः ।

श्री चलच्चामरायै नमः । श्री चामराचन्द्रकीर्त्यै नमः । श्री सुचामिकरायै नमः । श्री चित्रभूषोज्ज्वलाङ्ग्यै नमः । श्री सुसङ्गीतगीतायै नमः ।