श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Varaha Ashtottara Shatanamavali

श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Varaha Ashtottara Shatanamavali

श्री वराहाय नम: ।

श्री महीनाथाय नम: ।

श्री पूर्णानन्दाय नम: ।

श्री जगत्पतये नम: ।

श्री निर्गुणाय नम: ।

श्री निष्कलाय नम: ।

श्री अनन्ताय नम: ।

श्री दण्डकान्तकृते नम: ।

श्री अव्ययाय नम: ।

श्री हिरण्याक्षान्तकृते नम: ।

श्री देवाय नम: ।

श्री पूर्णषाड्गुण्यविग्रहाय नम: ।

श्री लयोदधिविहारिणे नम: ।

श्री सर्वप्राणहिते रताय नम: ।

श्री अनन्तरूपाय नम: ।

श्री अनन्तश्रिये नम: ।

श्री जितमन्यवे नम: ।

श्री भयापहाय नम: ।

श्री वेदान्तवेद्याय नम: ।

श्री वेदिने नमः ॥

श्री वेदगर्भाय नम: ।

श्री सनातनाय नम: ।

श्री सहस्राक्षाय नम: ।

श्री पुण्यगन्धाय नम: ।

श्री कल्पकृते नम: ।

श्री क्षितिभृते नम: ।

श्री हरये नम: ।

श्री पद्मनाभाय नम: ।

श्री सुराध्यक्षाय नम: ।

श्री हेमाङ्गाय नम: ।

श्री दक्षिणामुखाय नम: ।

श्री महाकोलाय नम: ।

श्री महाबाहवे नम: ।

श्री सर्वदेवनमस्कृताय नम: ।

श्री हृषीकेशाय नम: ।

श्री प्रसन्नात्मने नम: ।

श्री सर्वभक्तभयापहाय नम: ।

श्री यज्ञभृते नम: ।

श्री यज्ञकृते नम: ।

श्री साक्षिणे नमः ॥

श्री यज्ञाङ्गाय नम: ।

श्री यज्ञवाहनाय नम: ।

श्री हव्यभुजे नम: ।

श्री हव्यदेवाय नम: ।

श्री सदाव्यक्ताय नम: ।

श्री कृपाकराय नम: ।

श्री देवभूमिगुरवे नम: ।

श्री कान्ताय नम: ।

श्री धर्मगुह्याय नम: ।

श्री वृषाकपये नम: ।

श्री स्रुवतुण्डाय नम: ।

श्री वक्रदंष्ट्राय नम: ।

श्री नीलकेशाय नम: ।

श्री महाबलाय नम: ।

श्री पूतात्मने नम: ।

श्री वेदनेत्रे नम: ।

श्री देहहर्तृशिरोहराय नम: ।

श्री वेदादिकृते नम: ।

श्री वेदगुह्याय नम: ।

श्री सर्ववेदप्रवर्तकाय नमः ॥

श्री गभीराक्षाय नम: ।

श्री त्रिधर्मणे नम: ।

श्री गम्भीरात्मने नम: ।

श्री महेश्वराय नम: ।

श्री आनन्दवनगाय नम: ।

श्री दिव्याय नम: ।

श्री ब्रह्मनासासमुद्भवाय नम: ।

श्री सिन्धुतीरनिषेविणे नम: ।

श्री क्षेमकृते नम: ।

श्री सात्वतां पतये नम: ।

श्री इन्द्रत्रात्रे नम: ।

श्री जगत्त्रात्रे नम: ।

श्री महेन्द्रोद्दण्डगर्वघ्ने नम: ।

श्री भक्तवश्याय नम: ।

श्री सदोद्युक्ताय नम: ।

श्री निजानन्दाय नम: ।

श्री रमापतये नम: ।

श्री स्तुतिप्रियाय नम: ।

श्री शुभाङ्गाय नम: ।

श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॥

श्री सत्यकृते नम: ।

श्री सत्यसङ्कल्पाय नम: ।

श्री सत्यवाचे नम: ।

श्री सत्यविक्रमाय नम: ।

श्री सत्येन गूढाय नम: ।

श्री सत्यात्मने नम: ।

श्री कालातीताय नम: ।

श्री गुणाधिकाय नम: ।

श्री परस्मै ज्योतिषे नम: ।

श्री परस्मै धाम्ने नम: ।

श्री परमाय पुरुषाय नम: ।

श्री पराय नम: ।

श्री कल्याणकृते नम: ।

श्री कवये नम: ।

श्री कर्त्रे नम: ।

श्री कर्मसाक्षिणे नम: ।

श्री जितेन्द्रियाय नम: ।

श्री कर्मकृते नम: ।

श्री कर्मकाण्डस्य सम्प्रदायप्रवर्तकाय नम: ।

श्री सर्वान्तकाय नमः ॥

श्री सर्वगाय  नम: ।

श्री सर्वार्थाय नम: ।

श्री सर्वभक्षकाय नम: ।

श्री सर्वलोकपतये नम: ।

श्री श्रीमते श्रीमुष्णेशाय नम: ।

श्री शुभेक्षणाय नम: ।

श्री सर्वदेवप्रियाय नम: ।

श्री साक्षिणे नमः ॥

श्री नमस्तस्मै वराहाय हेलयोद्धरते महीम् नम: ।

इति श्रीवराहाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।