नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली – Narasimha Ashtottara Shatanamavali

नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली – Narasimha Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ नरसिंहाय नमः ।

ॐ नराय नमः ।

ॐ नारस्रष्ट्रे नमः ।

ॐ नारायणाय नमः ।

ॐ नवाय नमः ।

ॐ नवेतराय नमः ।

ॐ नरपतये नमः ।

ॐ नरात्मने नमः ।

ॐ नरचोदनाय नमः ।

ॐ नखभिन्नस्वर्णशय्याय नमः ।

ॐ नखदंष्ट्राविभीषणाय नमः ।

ॐ नादभीतदिशानागाय नमः ।

ॐ नन्तव्याय नमः ।

ॐ नखरायुधाय नमः ।

ॐ नादनिर्भिन्नपाद्माण्डाय नमः ।

ॐ नयनाग्निहुतासुराय नमः ।

ॐ नटत्केसरसञ्जातवातविक्षिप्तवारिदाय नमः ।

ॐ नलिनीशसहस्राभाय नमः ।

ॐ नतब्रह्मादिदेवताय नमः ।

ॐ नभोविश्वम्भराभ्यन्तर्व्यापिदुर्वीक्ष्यविग्रहाय नमः ।

ॐ निश्श्वासवातसंरम्भ घूर्णमानपयोनिधये नमः ।

ॐ निर्द्रयाङ्घ्रियुगन्यासदलितक्ष्माहिमस्तकाय नमः ।

ॐ निजसंरम्भसन्त्रप्तब्रह्मरुद्रादिदेवताय नमः ।

ॐ निर्दम्भभक्तिमद्रक्षोडिम्भनीतशमोदयाय नमः ।

ॐ नाकपालादिविनुताय नमः ।

ॐ नाकिलोककृतप्रियाय नमः ।

 ॐ नाकिशत्रूदरान्त्रादिमालाभूषितकन्धराय नमः ।

ॐ नाकेशासिकृतत्रासदंष्ट्राभाधूततामसाय नमः ।

ॐ नाकमर्त्यातलापूर्णनादनिश्शेषितद्विपाय नमः ।

ॐ नामविद्राविताशेषभूतरक्षःपिशाचकाय नमः ।

ॐ नामनिश्श्रेणिकारूढ निजलोकनिजप्रजाय नमः ।

ॐ नालीकनाभाय नमः ।

ॐ नागारिमध्याय नमः ।

ॐ नागाधिराड्भुजाय नमः ।

ॐ नगेन्द्रधीराय नमः ।

ॐ नेत्रान्तस्ख्सलदग्निकणच्छटाय नमः ।

ॐ नारीदुरापदाय नमः ।

ॐ नानालोकभीकरविग्रहाय नमः ।

ॐ निस्तारितात्मीय सन्धाय नमः ।

ॐ निजैकज्ञेय वैभवाय नमः ।

ॐ निर्व्याजभक्तप्रह्लाद परिपालन तत्पराय नमः ।

ॐ निर्वाणदायिने नमः ।

ॐ निर्व्याजभक्तैकप्राप्यतत्पदाय नमः ।

ॐ निर्ह्रादमयनिर्घातदलितासुरराड्बलाय नमः ।

ॐ निजप्रतापमार्ताण्डखद्योतीकृतभास्कराय नमः ।

ॐ निरीक्षणक्षतज्योतिर्ग्रहतारोडुमण्डलाय नमः ।

ॐ निष्प्रपञ्चबृहद्भानुज्वालारुणनिरीक्षणाय नमः ।

ॐ नखाग्रलग्नारिवक्ष्ससृतरक्तारुणाम्बराय नमः ।

ॐ निश्शेषरौद्रनीरन्ध्राय नमः ।

ॐ नक्षत्राच्छादितक्षमाय नमः ।

ॐ निर्णिद्र रक्तोत्पलाय नमः ।

ॐ निरमित्राय नमः ।

ॐ निराहवाय नमः ।

ॐ निराकुलीकृतसुराय नमः ।

ॐ निर्णिमेयाय नमः ।

ॐ निरीश्वराय नमः ।

ॐ निरुद्धदशदिग्भागाय नमः ।

ॐ निरस्ताखिलकल्मषाय नमः ।

ॐ निगमाद्रि गुहामध्यनिर्णिद्राद्भुत केसरिणे नमः ।

ॐ निजानन्दाब्धिनिर्मग्नाय नमः ।

ॐ निराकाशाय नमः ।

ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ निरहङ्कारविबुधचित्तकानन गोचराय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ निष्कारणाय नमः ।

ॐ नेत्रे नमः ।

ॐ निरवद्यगुणोदधये नमः ।

ॐ निदानाय नमः ।

ॐ निस्तमश्शक्तये नमः ।

ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।

ॐ निराश्रयाय नमः ।

ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ।

ॐ निरालोकाय नमः ।

ॐ निखिलप्रतिभासकाय नमः ।

ॐ निरूढज्ञानिसचिवाय नमः ।

ॐ निजावनकृताकृतये नमः ।

ॐ निखिलायुधनिर्घातभुजानीकशताद्भुताय नमः ।

ॐ निशितासिज्ज्वलज्जिह्वाय नमः ।

ॐ निबद्धभृकुटीमुखाय नमः ।

ॐ नगेन्द्रकन्दरव्यात्त वक्त्राय नमः ।

ॐ नम्रेतरश्रुतये नमः ।

ॐ निशाकरकराङ्कूर गौरसारतनूरुहाय नमः ।

ॐ नाथहीनजनत्राणाय नमः ।

ॐ नारदादिसमीडिताय नमः ।

ॐ नारान्तराय नमः ।

ॐ नारचित्तये नमः ।

ॐ नाराज्ञेयाय नमः ।

ॐ नरोत्तमाय नमः ।

ॐ नरात्मने नमः ।

ॐ नरलोकांशाय नमः ।

ॐ नरनारायणाय नमः ।

ॐ नभसे नमः ।

ॐ नतलोकपरित्राणनिष्णाताय नमः ।

ॐ नयकोविदाय नमः ।

ॐ निगमागमशाखाग्र प्रवालचरणाम्बुजाय नमः ।

ॐ नित्यसिद्धाय नमः ।

ॐ नित्यजयिने नमः ।

ॐ नित्यपूज्याय नमः ।

ॐ निजप्रभाय नमः ।

ॐ निष्कृष्टवेदतात्पर्यभूमये नमः ।

ॐ निर्णीततत्त्वकाय नमः ।

ॐ नित्यानपायिलक्ष्मीकाय नमः ।

ॐ निश्श्रेयसमयाकृतये नमः ।

ॐ निगमश्रीमहामालाय नमः ।

ॐ निर्दग्धत्रिपुरप्रियाय नमः ।

ॐ निर्मुक्तशेषाहियशसे नमः ।

ॐ निर्द्वन्दाय नमः ।

ॐ निष्कलाय नमः ।

ॐ नरिणे नमः ।