श्रीराम स्तुती Sri Ram Stuti

श्रीराम स्तुती Sri Ram Stuti

॥ श्री राम स्तुती ॥

संसारसंगे बहु शीणलों मी । कृपा करी रे रघुराजस्वामी । प्रारब्ध माझे सहसा टळेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ १ ॥

मन हे विकारी स्थिरता न ये रे । त्याचेनि संगे भ्रमतें भले रें । अपूर्व कार्या मन हे विटेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ २ ॥

मायाप्रपंचीं बहु गुंतलों रे । विशाळ व्याधीमधें बांधलो रे । देहाभिमानें अति राहवेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ३ ॥

दारिद्र्यदुःखे बहु कष्टलो मी । संसारमायेतचि गुंतलो मी । संचित माझे मजला कळेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ४ ॥

लक्ष्मीविलासी बहु सौख्य वाटे । श्रीराम ध्यातां मनि कष्ट मोठे । प्रपंचवार्ता वदता विटेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ५ ॥

अहोरात्र धंदा करितां पुरेना । प्रारब्धयोगें मज राहवेना । भवदुःख माझें कधिही टळेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ६ ॥

तीर्थासि जातां बहु दुःख वाटे । विषयांतरी राहुनी सौख्य वाटे । स्वहीत माझें मजला कळेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ७ ॥

मी कोठुनि कोण आलो कसा हो । स्त्रीपुत्रस्वप्नातचि गुंतलो हो । ऐसें कळोनी मन हे विटेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ८ ॥

असत्य वाक्यांनि मुकाच झालो । अदत्तदोषें दुःखी बुडालो । अपूर्व करणी कशी आठवेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ९ ॥

अब्रह्ममूर्ती भज रामसिंधू । चैत्यन्यस्वामी निजदीनबंधू । अभ्यंतरी प्रेम मनीं ठसेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ १० ॥

विश्रांति देहीं अणुमात्र नाहीं । कुळाभिमानें पडलों प्रवाहीं । अशांतुनी दूर कधी कळेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ११ ॥

विषयीं जनांनी मज आळवीले । प्रपंचपाशांतचि बूडविले । स्वहीत माझें मजला दिसेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ १२ ॥

नरदेहदोषां वर्णू किती रे । उच्चर माझें मनि वाटती रे । ललाटरेषा कधि पालटेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ १३ ॥

मजला अनाथ प्रभु तूंचि दाता । मी मूढ की जाण असेंचि आतां । दासा मनीं आठव वीरसेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ १४ ॥